News & Updates


Auditing and accounting updates and useful knowledge

 • 13/01/2020 19:06

We are pleased to welcome one new CPA at ASV. The CPA accomplishments have proven to our staff commitments to the professional qualification which further strengthen our human resource team.

Read More
 • 02/01/2020 04:03

The Form must be submitted to the TRD within 150 days after the last date of accounting period. The requirement to submit the TP Disclosure Form becomes effective for corporate tax payers with fiscal years beginning on 1 January 2019 or later.

Read More
 • 18/11/2019 23:44

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแบบใหม่ที่จะดีเดย์ 1 มกราคม 2563 นี้ เปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหน ใครถือครองที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างจะต้องจ่ายในอัตราเท่าไหร่ มากขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ และเมื่อเปลี่ยนมือมาเป็น อปท.เก็บเองจะเป็นอย่างไร

Read More
 • 31/10/2019 20:58

สมาคมธนาคารไทยได้ส่งหนังสือที่ ส. 979/2562 ถึงสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อโปรดช่วยสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ข้อแนะนำในการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารของสมาคมธนาคารไทย แบบฟอร์มคำขอหนังสือยืนยันยอดธนาคาร พร้อมรายละเอียดติดต่อสถาบันการเงินในการรับ-ส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารสำหรับปี 2562 ให้ผู้สอบบัญชีรับทราบอย่างทั่วถึงและมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนในการจัดทำหนังสือยืนยันยอดธนาคารของสมาคมธนาคารไทย

Read More
 • 15/07/2019 14:10

กรมพัฒน์ เตรียมถอน 'นิติบุคคลล่องหน' ขาดส่งงบการเงินต่อเนื่องเกิน 3 ปี พบ 8,519 ราย เข้าข่ายเป็นบริษัทร้าง แนะธุรกิจก่อนลงทุนต้องตรวจสอบดีๆ

Read More
 • 11/07/2019 14:00

Annual Report 2018 of the Federation of Accounting Professions

Read More
 • 08/07/2019 09:50

ธปท.ออกประกาศรวดเดียว " 9ฉบับ" รองรับมาตรฐานบัญชีใหม่ "TFRS9" ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เริ่มบังคับใช้ 1 ม.ค.2563

Read More
 • 05/07/2019 11:26

สำหรับนิติบุคคลที่เพิ่ง จดทะเบียนจัดตั้ง ใหม่ ไม่ว่าจะเป็น จดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด จำเป็นจะต้องดำเนินการ ปิดบัญชี ตรวจสอบบัญชี และนำส่งงบการเงินให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปีละ 1 ครั้ง ภายในระยะเวลาที่กำหนด

Read More
 • 01/07/2019 17:55

มาตรฐานฉบับนี้เป็นมาตรฐานฉบับใหม่ที่แยกออกมาจาก ISQM1 เพื่อต้องการให้เกิดความมั่นใจว่าการสอบทานคุณภาพงาน มีความแข็งแกร่ง และสามารถสนับสนุนให้งานตรวจสอบและงานอื่น ๆ มีคุณภาพในระดับสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ การปรับปรุง การตั้งเกณฑ์เลือกบุคลากรมาท􀄞าหน้าที่สอบทานคุณภาพงาน รวมถึงการปรับปรุงหน้าที่ของผู้สอบทานคุณภาพงาน และการจัดท􀄞าเอกสาร หลักฐาน

Read More
 • 30/06/2019 15:59

On 18 June 2019, the Cabinet approved in principle two draft ministerial regulations related to the Transfer Pricing Act that was released in November 2018.

Read More
 • 25/06/2019 14:48

พาณิชย์' หารือ สภาวิชาชีพบัญชี และ ก.ล.ต. เตรียมปรับโครงสร้างการกำกับดูแลคุณภาพงานสอบบัญชี พร้อมเร่งเพิ่มจำนวนผู้สอบบัญชีในตลาดทุนให้สัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน ...ป้องกันการขาดแคลนในอนาคต

Read More