News & Updates


Auditing and accounting updates and useful knowledge

บ่ายวันนี้ (16 เมษายน 2563) คณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.) ได้อนุมัติ แนวปฏิบัติทางการบัญชีซึ่งเป็นมาตรการผ่อนปรนชั่วคราว จำนวน 2 ฉบับ ซึ่งคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีได้จัดทำและผ่านความเห็นชอบตามขั้นตอนของคณะกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานการบัญชี และคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีแล้ว หลังจากผ่านความเห็นชอบของ กกบ. สภาวิชาชีพบัญชีจะลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

ก.ล.ต. ผ่อนผันเวลาการประกาศและการนำส่งงบการเงินรายปี ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเฉพาะรายที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 เพื่ออำนวยความสะดวกในกรณีที่ต้องเลื่อนประชุมผู้ถือหุ้นและไม่สามารถขออนุมัติงบการเงินดังกล่าวได้ นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจทั้งที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางรายอาจจำเป็นต้องเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นออกไป ซึ่งส่งผลต่อการขออนุมัติงบการเงินรายปีและนำส่งงบการเงินให้ ก.ล.ต. ไม่สามารถทำได้ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการปิดประกาศงบการเงินไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการของผู้ประกอบธุรกิจ และลงประกาศงบการเงินในหนังสือพิมพ์

สรุปมาตรการจากกระทรวงการคลัง เพื่อดูแลและเยียวยา สืบเนื่องจาก COVID-19 - รับเงินชดเชยคนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน รวม 15,000 บาท (ลูกจ้างและอาชีพอิสระที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม) - สินเชื่อฉุกเฉิน 10,000 บาทต่อราย (ไม่ต้องมีหลักประกัน) -สินเชื่อพิเศษ 50,000 บาทต่อราย (มีหลักประกัน) - รับจำนำดอกเบี้ยต่ำ - ยืดเวลายื่นภาษีบุคคลธรรมดาเป็น ส.ค. 63 - เพิ่มลดหย่อนเบี้ยประกันสุขภาพเป็น 25,000 บาท

กรมพัฒน์ฯ ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลายความวิตกกังวล...เดินหน้าธุรกิจต่อไปได้

ด่วน!! เลื่อนกำหนดยื่นภงด. 50 เป็น 31 สิงหาคม 2563 และภงด. 51 เป็น 30 กันยายน 2563

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ออกเอกสารข่าวแจ้งสมาชิกว่า ตามที่คณะกรรมการสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจได้ว่าจ้างบริษัท เอ็นแอนด์เค จำกัด จัดทำงบการเงินย้อนหลัง 2 ปี รวมทั้งปีปัจจุบัน (2560 – 2562 ที่ยังไม่มีการปิดงบฯ) ทั้งนี้ เพื่อนำไปยื่นภาษีต่อกรมสรรพากร และกรมการปกครอง โดยบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562

We are pleased to welcome one new CPA at ASV. The CPA accomplishments have proven to our staff commitments to the professional qualification which further strengthen our human resource team.

The Form must be submitted to the TRD within 150 days after the last date of accounting period. The requirement to submit the TP Disclosure Form becomes effective for corporate tax payers with fiscal years beginning on 1 January 2019 or later.

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแบบใหม่ที่จะดีเดย์ 1 มกราคม 2563 นี้ เปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหน ใครถือครองที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างจะต้องจ่ายในอัตราเท่าไหร่ มากขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ และเมื่อเปลี่ยนมือมาเป็น อปท.เก็บเองจะเป็นอย่างไร

สมาคมธนาคารไทยได้ส่งหนังสือที่ ส. 979/2562 ถึงสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อโปรดช่วยสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ข้อแนะนำในการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารของสมาคมธนาคารไทย แบบฟอร์มคำขอหนังสือยืนยันยอดธนาคาร พร้อมรายละเอียดติดต่อสถาบันการเงินในการรับ-ส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารสำหรับปี 2562 ให้ผู้สอบบัญชีรับทราบอย่างทั่วถึงและมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนในการจัดทำหนังสือยืนยันยอดธนาคารของสมาคมธนาคารไทย

กรมพัฒน์ เตรียมถอน 'นิติบุคคลล่องหน' ขาดส่งงบการเงินต่อเนื่องเกิน 3 ปี พบ 8,519 ราย เข้าข่ายเป็นบริษัทร้าง แนะธุรกิจก่อนลงทุนต้องตรวจสอบดีๆ