News & Updates


Auditing and accounting updates and useful knowledge

แกะกล่องภาษีที่ดิน 2563

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแบบใหม่ที่จะดีเดย์ 1 มกราคม 2563 นี้ เปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหน ใครถือครองที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างจะต้องจ่ายในอัตราเท่าไหร่ มากขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ และเมื่อเปลี่ยนมือมาเป็น อปท.เก็บเองจะเป็นอย่างไร

Read More
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสมาคมธนาคารไทย ข้อแนะนำในการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารของสมาคมธนาคารไทย

สมาคมธนาคารไทยได้ส่งหนังสือที่ ส. 979/2562 ถึงสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อโปรดช่วยสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ข้อแนะนำในการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารของสมาคมธนาคารไทย แบบฟอร์มคำขอหนังสือยืนยันยอดธนาคาร พร้อมรายละเอียดติดต่อสถาบันการเงินในการรับ-ส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารสำหรับปี 2562 ให้ผู้สอบบัญชีรับทราบอย่างทั่วถึงและมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนในการจัดทำหนังสือยืนยันยอดธนาคารของสมาคมธนาคารไทย

Read More
กรมพัฒน์ เตรียมถอน 'นิติบุคคลล่องหน' ขาดส่งงบการเงินต่อเนื่องเกิน 3 ปี

กรมพัฒน์ เตรียมถอน 'นิติบุคคลล่องหน' ขาดส่งงบการเงินต่อเนื่องเกิน 3 ปี พบ 8,519 ราย เข้าข่ายเป็นบริษัทร้าง แนะธุรกิจก่อนลงทุนต้องตรวจสอบดีๆ

Read More
Annual Report 2018 of the Federation of Accounting Professions

Annual Report 2018 of the Federation of Accounting Professions

Read More
'แบงก์ชาติ’ออกประกาศ9ฉบับ รับ‘มาตรฐานบัญชีใหม่’

ธปท.ออกประกาศรวดเดียว " 9ฉบับ" รองรับมาตรฐานบัญชีใหม่ "TFRS9" ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เริ่มบังคับใช้ 1 ม.ค.2563

Read More
เลือกรอบบัญชีวันไหนดี

สำหรับนิติบุคคลที่เพิ่ง จดทะเบียนจัดตั้ง ใหม่ ไม่ว่าจะเป็น จดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด จำเป็นจะต้องดำเนินการ ปิดบัญชี ตรวจสอบบัญชี และนำส่งงบการเงินให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปีละ 1 ครั้ง ภายในระยะเวลาที่กำหนด

Read More
ร่างมาตรฐานการบริหารคุณภาพระหว่างประเทศฉบับที่ 2 (Engagement Quality Reviews - ISQM2 ) การสอบทานคุณภาพงาน มีประเด็นน่าสนใจและอยากนำมาเล่าสู่กันฟังดังนี้

มาตรฐานฉบับนี้เป็นมาตรฐานฉบับใหม่ที่แยกออกมาจาก ISQM1 เพื่อต้องการให้เกิดความมั่นใจว่าการสอบทานคุณภาพงาน มีความแข็งแกร่ง และสามารถสนับสนุนให้งานตรวจสอบและงานอื่น ๆ มีคุณภาพในระดับสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ การปรับปรุง การตั้งเกณฑ์เลือกบุคลากรมาท􀄞าหน้าที่สอบทานคุณภาพงาน รวมถึงการปรับปรุงหน้าที่ของผู้สอบทานคุณภาพงาน และการจัดท􀄞าเอกสาร หลักฐาน

Read More
Two draft Ministerial Regulations in relation to Transfer Pricing Act has been approval

On 18 June 2019, the Cabinet approved in principle two draft ministerial regulations related to the Transfer Pricing Act that was released in November 2018.

Read More
พาณิชย์' หารือ สภาวิชาชีพบัญชี และ ก.ล.ต. เตรียมปรับโครงสร้างการกำกับดูแลคุณภาพงานสอบบัญชี

พาณิชย์' หารือ สภาวิชาชีพบัญชี และ ก.ล.ต. เตรียมปรับโครงสร้างการกำกับดูแลคุณภาพงานสอบบัญชี พร้อมเร่งเพิ่มจำนวนผู้สอบบัญชีในตลาดทุนให้สัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน ...ป้องกันการขาดแคลนในอนาคต

Read More
เตรียมพร้อมรับมือ....การด้อยค่าของลูกหนี้ตาม TFRS 9

การด้อยค่าของลูกหนี้ตาม TFRS 9 กำหนดให้การประมาณการด้วย 2 วิธีการสำคัญคือ วิธีการทั่วไป และวิธีการอย่างง่าย โดยตอนนี้จะแนะนำให้รู้จักวิธีการทั่วไปหรือ 3-Stage Approach หลังจากที่สภาวิชาชีพบัญชีได้กำหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป และได้มีประกาศใช้มาตรฐานฉบับนี้ในราชกิจจานุเบกษาในวันที่ 21 กันยายน 2561 ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและผู้สนใจทั่วไปอาจได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมาตรฐานฉบับดังกล่าวมาพอสมควร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรับรู้รายการและการจัดประเภทรายการสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงิน การด้อยค่า และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง

Read More
ก.ล.ต. เตรียมหารือกระทรวงพาณิชย์ และสภาวิชาชีพบัญชีฯ ยกระดับคุณภาพและจรรยาบรรณผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีทั้งระบบ

นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ รองเลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า “ก.ล.ต. ตระหนักว่า ผู้สอบบัญชีในตลาดทุนมีบทบาทสำคัญต่อความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน ซึ่งเมื่อเกิดกรณีที่พบว่า มีผู้ช่วยผู้สอบบัญชีฝ่าฝืนกฎหมายและจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชี ก.ล.ต. ก็ได้ดำเนินการลงโทษตัวบุคคล และมีหนังสือไปถึงสำนักงานสอบบัญชีต้นสังกัดให้ปรับปรุงระบบให้รัดกุมเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดกรณีดังกล่าวขึ้นอีก รวมทั้งมีหนังสือถึงประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณสภาวิชาชีพบัญชีฯ ให้พิจารณาความผิดตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต่อไป และ ก.ล.ต. ยังได้มีหนังสือถึงสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุนทุกแห่งให้เพิ่มความระมัดระวังในการดูแลการรักษาความลับของลูกค้าให้มากขึ้น ตลอดจนจะเชิญหัวหน้าสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวทุกแห่งมาประชุมเพื่อหาข้อสรุปกำหนดมาตรฐานในเรื่องดังกล่าวให้รัดกุมขึ้น”

Read More