กกบ. มีมติเลื่อนบังคับใช้ TFRS 9 กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน


17 Jul
17Jul

กกบ. มีมติเลื่อนบังคับใช้ TFRS 9 กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี ครั้งที่ 52 (2/2561) ในวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 มีมติให้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน-กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ได้แก่ ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการสำหรับเครื่องมือทางการเงิน ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19 เรื่อง การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป โดยกิจการสามารถเลือกถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ (Early Adoption) ได้กับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป


Comments
* The email will not be published on the website.