การปรับปรุงถ้อยคำของตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต


08 Nov
08Nov

ในช่วงที่ผ่านมา ทางสภาวิชาชีพบัญชี ได้รับความคิดเห็นเกี่ยวกับการแปลถ้อยคำในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งทางสภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะกรรมการสภาวิชาชีพบญั ชีด้านการสอบบัญชีไดน้ำความคิดเห็นเหล่านั้นมาทบทวนอยู่เสมอ ในการนี้จึงมีมติให้ทำการปรับปรุงถอ้ยคำของตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งกระทบต่อทั้งตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
และกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ


Comments
* The email will not be published on the website.