คู่มือภาษีสำหรับ SMEs และ Startup โดยกรมสรรพากร


31 Jan
31Jan

กิจการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทย
เป็นอย่างมาก เนื่องจากธุรกิจในประเทศไทยกว่าร้อยละ 99 เป็น SMEs นอกจากนี้ SMEs
ยังมีสัดส่วนการจ้างงานรวมกว่า 10.5 ล้านตำแหน่ง หรือร้อยละ 80 ของการจ้างงาน
ทั้งหมด และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมสูงถึง 5.21 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ
39.6 ของ GDP ทั้งประเทศ (ข้อมูลปี 2557)

ในฐานะหน่วยงานที่จัดเก็บภาษีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยของประเทศ
กรมสรรพากรได้ตระหนักถึงความสำคัญของ SMEs ต่อเศรษฐกิจไทย จึงให้ความสำคัญ
ต่อการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ดังนั้น กรมสรรพากรจึงได้จัดทำ “คู่มือภาษี
สำหรับ Start-up” เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อจะได้สามารถเสียภาษีได้อย่าง
ถูกต้อง

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีความประสงค์
จะเริ่มต้นธุรกิจ ผู้ที่ดำเนินธุรกิจอยู่แล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจทั่วไปได้เป็นอย่างดี


กรมสรรพากร
มกราคม 2559

Download here


Comments
* The email will not be published on the website.