คู่มือสิ่งที่ต้องรู้ & ทำ เมื่อเป็นห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด


31 Oct
31Oct

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงได้จัดทำคู่มือ “สิ่งที่ต้องรู้ & ทำ เมื่อเป็นห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด” เพื่อเป็นแนวทางสำหรับหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด ให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รวมทั้งได้กำหนดกรอบมาตรฐานทางจริยธรรมขององค์กรธุรกิจขึ้น เพื่อให้ธุรกิจได้นำไปปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลอันจะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ นอกจากสิ่งที่นิติบุคคลต้องรู้ และปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ ซึ่งเป็นกฎหมายใหม่โดยจะมีผลใช้บังคับในปี 2559 ที่จะช่วยสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้แก่ธุรกิจทุกระดับ อันเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจในเวทีการค้าโลกได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน


Click ที่นี่เพื่อ Download

Comments
* The email will not be published on the website.