ค่าปรับยื่นงบการเงินล่าช้า


03 Jan
03Jan

 1. ค่าปรับ ยื่นงบล่าช้า แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดังตาราง ต่อไปนี้ 

 

2. ค่าปรับ เงินเพิ่ม สำหรับภาษีเงินได้นิติบุคคล แก่  กรมสรรพากร

 

    -  ค่าปรับอาญา กรณียื่นภายใน 7 วัน ค่าปรับแบบ 1,000 บาท

 

    -  ค่าปรับอาญา กรณียื่นเกิน 7 วัน ค่าปรับแบบ 2,000 บาท

 

    -  ค่าปรับอาญา กรณียื่นงบการเงินเกินกำหนดเวลา ค่าปรับ 2,000 บาท

 

    -  เงินเพิ่ม คำนวณจากยอดต้องชำระ (ถ้ามี) * 1.5% ต่อเดือน (เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน)

 

    หมายเหตุ : กรณียื่นแบบ ภงด.50 จะต้องยื่นพร้อมงบการเงิน แนบประกอบการยื่นแบบดังกล่าว

Comments
* The email will not be published on the website.