ร่างมาตรฐานการบริหารคุณภาพระหว่างประเทศฉบับที่ 2 (Engagement Quality Reviews - ISQM2 ) การสอบทานคุณภาพงาน มีประเด็นน่าสนใจและอยากนำมาเล่าสู่กันฟังดังนี้


01 Jul
01Jul

มาตรฐานฉบับนี้เป็นมาตรฐานฉบับใหม่ที่แยกออกมาจาก ISQM1 เพื่อต้องการให้เกิดความมั่นใจว่าการสอบทานคุณภาพงาน

มีความแข็งแกร่ง และสามารถสนับสนุนให้งานตรวจสอบและงานอื่น ๆ มีคุณภาพในระดับสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ การปรับปรุง

การตั้งเกณฑ์เลือกบุคลากรมาทำหน้าที่สอบทานคุณภาพงาน รวมถึงการปรับปรุงหน้าที่ของผู้สอบทานคุณภาพงาน และการจัดทำเอกสาร

หลักฐาน


Comments
* The email will not be published on the website.