หลักปฏิบัติเกี่ยวกับ CPD ของผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชี


31 Aug
31Aug

หลักปฏิบัติเกี่ยวกับ CPD ของผู้ทำบัญชี

1) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ผู้ทำบัญชีต้องมีจำนวนชั่วโมง CPD ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อปีปฏิทิน

เว้นแต่ผู้ทำบัญชีที่แจ้งการเป็นผู้ทำบัญชีสำหรับปีแรกและมีระยะเวลาที่เหลือหลังการแจ้งในปีนั้นน้อยกว่าหกเดือนให้เริ่มพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพในปีถัดไป โดยจำนวนชั่วโมง CPD ต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชี ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งและเนื้อหาด้านอื่น

2) ผู้ทำบัญชีสามารถแจ้งจำนวนชั่วโมง CPD ได้ที่ระบบออนไลน์ของสภาวิชาชีพบัญชี www.fap.or.th โดยแจ้งได้จนถึงวันที่ 30 มกราคมของปีถัดไป

หมายเหตุ 

- สำหรับท่านที่ต้องการทราบหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี ในเรื่องของเนื้อหาและกิจกรรมต่างๆที่สามารถนับชั่วโมง CPD ของผู้ทำบัญชี ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)

- หน่วยงานหรือสถาบันที่จัดอบรมหรือประชุมสัมมนา และหลักสูตร วิทยากรของผู้ทำบัญชีต้องผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาชีพบัญชีตามประกาศหลักเกณฑ์สำหรับผู้จัดการอบรมหรือประชุมสัมมนา หลักสูตร และวิทยากร เพื่อรองรับการนับชั่วโมง CPD ของผู้ทำบัญชีดูรายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)

โปรดทราบ สำหรับผู้ทำบัญชีที่ไม่ยื่นจำนวนชั่วโมงCPDหรือยื่นไม่ครบ หรือ ไม่ชำระค่าบำรุงสมาชิก ภายในระยะเวลาที่กำหนดนั้น สภาวิชาชีพบัญชีขอให้ท่านดำเนินการดังนี้...

(1) กรณีไม่ยื่นจำนวนชั่วโมง CPD หรือยื่นไม่ครบ คลิกแจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD 

(2) กรณีไม่ชำระค่าบำรุงสมาชิกภายในเวลาที่กำหนด คลิกเพื่อสมัครสมาชิก

หลักปฏิบัติเกี่ยวกับ CPD กับผู้สอบบัญชี

1) ผู้สอบบัญชีต้องมีจำนวนชั่วโมง CPD 40 ชั่วโมงต่อปี โดยแบ่งเป็น (1) ชั่วโมง CPD ที่เป็นทางการ 20 ชั่วโมงต่อปี ซึ่งต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีหรือการสอบบัญชีไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง และเนื้อหาด้านอื่นตามประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี และ (2) ชั่วโมง CPD ที่ไม่เป็นทางการ 20 ชั่วโมงต่อปี ทั้งนี้ ให้นับชั่วโมงส่วนที่เกินจาก (๑) เป็นชั่วโมงตามข้อนี้ได้ด้วย

เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตเป็นปีแรก ให้มีจำนวนชั่วโมงตามสัดส่วนของเดือนที่ได้รับใบอนุญาตในปีนั้น โดยไม่นับเศษของเดือน โดยจำนวนชั่วโมง CPD ต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชี หรือการสอบบัญชีไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง และเนื้อหาด้านอื่น

2) ผู้สอบบัญชีสามารถยื่นจำนวนชั่วโมง CPD ได้ที่ระบบออนไลน์ ของสภาวิชาชีพบัญชี www.fap.or.th โดยยื่นได้จนถึงภายในวันทำการสุดท้ายของปี

หมายเหตุ

- สำหรับท่านที่ต้องการทราบหลักเกณฑ์ และวิธีการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาของผู้สอบบัญชี ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)

- หน่วยงานหรือสถาบันที่จัดอบรมหรือประชุมสัมมนา และหลักสูตร วิทยากรของผู้สอบบัญชีต้องผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาชีพบัญชีตามประกาศหลักเกณฑ์สำหรับผู้จัดการอบรมหรือประชุมสัมมนา หลักสูตร และวิทยากร เพื่อรองรับการนับชั่วโมง CPD ของผู้สอบบัญชี (คลิก)

โปรดทราบ สำหรับผู้สอบบัญชีที่ไม่ยื่นจำนวนชั่วโมงCPDหรือยื่นไม่ครบ หรือ ไม่ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ หรือ ไม่ชำระค่าบำรุงสมาชิก ภายในระยะเวลาที่ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีกำหนด นั้น

สภาวิชาชีพบัญชีขอให้ท่านดำเนินการส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ต่อสภาวิชาชีพบัญชี โดยทันทีมิเช่นนั้นอาจจะส่งกระทบต่อการปฏิบัติงานในฐานะผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ เอกสารประกอบการยื่นหลักฐานมีดังนี้...

1. หนังสือชี้แจงเหตุพฤติการณ์ที่จำเป็น (คลิก)

2. หนังสือมอบอำนาจ (คลิก) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สอบบัญชี

และรับรองสำเนาถูกต้อง

3. หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล (คลิก)

กรณีไม่ยื่นจำนวนชั่วโมง CPD หรือยื่นไม่ครบให้แนบเอกสารเพิ่มเติมประกอบด้วย

1. แบบฟอร์มการศึกษาต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(ผส.10) (คลิก)

2. สำเนาหนังสือรับรองการอบรมหรือสัมมนาทุกหลักสูตร

Download เอกสารทำความเข้าใจการเก็บชั่วโมง CPD ไม่เป็นทางการ ได้ที่นี่

ที่มา สภาวิชาชีพบัญชี

Comments
* The email will not be published on the website.