News & Updates


Auditing and accounting updates and useful knowledge

พาณิชย์' หารือ สภาวิชาชีพบัญชี และ ก.ล.ต. เตรียมปรับโครงสร้างการกำกับดูแลคุณภาพงานสอบบัญชี พร้อมเร่งเพิ่มจำนวนผู้สอบบัญชีในตลาดทุนให้สัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน ...ป้องกันการขาดแคลนในอนาคต

การด้อยค่าของลูกหนี้ตาม TFRS 9 กำหนดให้การประมาณการด้วย 2 วิธีการสำคัญคือ วิธีการทั่วไป และวิธีการอย่างง่าย โดยตอนนี้จะแนะนำให้รู้จักวิธีการทั่วไปหรือ 3-Stage Approach หลังจากที่สภาวิชาชีพบัญชีได้กำหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป และได้มีประกาศใช้มาตรฐานฉบับนี้ในราชกิจจานุเบกษาในวันที่ 21 กันยายน 2561 ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและผู้สนใจทั่วไปอาจได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมาตรฐานฉบับดังกล่าวมาพอสมควร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรับรู้รายการและการจัดประเภทรายการสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงิน การด้อยค่า และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง

นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ รองเลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า “ก.ล.ต. ตระหนักว่า ผู้สอบบัญชีในตลาดทุนมีบทบาทสำคัญต่อความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน ซึ่งเมื่อเกิดกรณีที่พบว่า มีผู้ช่วยผู้สอบบัญชีฝ่าฝืนกฎหมายและจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชี ก.ล.ต. ก็ได้ดำเนินการลงโทษตัวบุคคล และมีหนังสือไปถึงสำนักงานสอบบัญชีต้นสังกัดให้ปรับปรุงระบบให้รัดกุมเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดกรณีดังกล่าวขึ้นอีก รวมทั้งมีหนังสือถึงประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณสภาวิชาชีพบัญชีฯ ให้พิจารณาความผิดตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต่อไป และ ก.ล.ต. ยังได้มีหนังสือถึงสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุนทุกแห่งให้เพิ่มความระมัดระวังในการดูแลการรักษาความลับของลูกค้าให้มากขึ้น ตลอดจนจะเชิญหัวหน้าสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวทุกแห่งมาประชุมเพื่อหาข้อสรุปกำหนดมาตรฐานในเรื่องดังกล่าวให้รัดกุมขึ้น”

ก.ล.ต. เปิดเผยการดำเนินคดีกับอดีตผู้ช่วยผู้สอบบัญชี สังกัด บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (บริษัท อีวาย) ราย (1) นายวโรตม์ หน่อแก้ว (2) นางสาวจีรนันท์ บูรณรักษ์ กรณีนำข้อมูลร่างงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นลูกค้าซึ่งผ่านการสอบบัญชีแล้ว แต่ยังไม่ได้เปิดเผย ไปใช้ซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ (3) นางสาวจีราภรณ์ บูรณรักษ์ กรณีนำข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น การกระทำข้างต้นเป็นการใช้ข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียนรวม 12 บริษัท และเป็นความผิดที่ต้องรับโทษตามมาตรการลงโทษทางแพ่ง ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้ติดตาม และบริษัท อีวาย ได้ปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีให้รัดกุมขึ้นแล้ว

We are pleased to welcome two new CPAs at ASV. The CPA accomplishments have proven to our staff commitments to the professional qualification which further strengthen our human resource team.

ประกาศผลการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 42 (1/2562)

มาตรฐานการสอบบัญชี มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งการสอบบัญชีเป็นงานที่ต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทางการเงินที่มีมาตรฐานเข้ามาเกี่ยวข้อง เพื่อให้เจ้าของข้อมูลได้รับความมั่นใจในความถูกต้องครบถ้วนอย่างเพียงพอที่จะใช้ในการตัดสินใจดำเนินการทางธุรกิจนั้น ๆ

จากประสบการณ์การทำงานในฐานะ ผู้รับทำบัญชีคนหนึ่งในวงการวิชาชีพบัญชีแม้ว่าจะผ่านประสบการณ์ ในการทำบัญชีมานานกว่า 30 ปี แต่ก็ยังไม่ เคยทำบัญชีตัดหนี้สูญที่ยุ่งยากข้ามทศวรรษ มาก่อน ถือโอกาสนี้ขอเล่าประสบการณ์สู่กันฟัง เพื่อเป็นประโยชน์แก่เพื่อนร่วมวิชาชีพบ้าง ไม่มากก็น้อย

สำหรับมาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการเป็นไปตามพระราชบัญญัติยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากร และความรับผิดทางอาญา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2562 ซึ่งกำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จะได้รับยกเว้นเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่ม ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ (1) มีรายได้ทางภาษีไม่เกิน 500 ล้านบาท ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร (ที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีสุดท้ายซึ่งมีกำหนดครบ 12 เดือน โดยวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดก่อนหรือในวันที่ 30 กันยายน 2561) (2) ได้มีการยื่นรายการภาษีเงินได้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตาม (1) ไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (3) ไม่เป็นผู้ออกใบกำกับภาษีหรือผู้ใช้ใบกำกับภาษีที่กรมสรรพากรได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนว่าได้มีการกระทำความผิดอาญาเกี่ยวกับใบกำกับภาษีตามประมวลกฎหมายอาญาไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

The announcement of a new tax amnesty was published in the Royal Gazette on 25 March 2019 and the measures will be effective from 26 March 2019. The amnesty is intended to encourage small and medium enterprises that have previously not paid or underpaid tax to voluntarily clear their taxes and join the tax system. It requires settlement of some back taxes in return for a waiver from penalties and protection from criminal prosecution.

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชีฯ) มีกำหนดการปรับเปลี่ยนชื่อย่อภาษาอังกฤษของสภาวิชาชีพบัญชี จากคำว่า FAP (แฟ๊บ) เป็นคำว่า TFAC (ที-แฟ็ค) โดยย่อมาจากคำว่า “Thailand Federation of Accounting Professions” ซึ่งได้เพิ่มเติมคำว่า Thailand เข้าไปในชื่อภาษาอังกฤษ เพื่อให้สามารถสื่อถึงแหล่งกำเนิดสภาวิชาชีพบัญชีฯ นั่นคือ “ประเทศไทย” ได้อย่างชัดเจน โดยคำย่อ TFAC (ที-แฟ็ค) มีความหมายและคำแปลในภาพรวม ดังนี้ • ตัวอักษร T ย่อมาจาก อักษรตัวแรกของคำว่า Thailand แปลว่า ประเทศไทย • ตัวอักษร F ย่อมาจาก อักษรตัวแรกของคำว่า Federation แปลว่า สภา, สหพันธ์ • ตัวอักษร AC ย่อมาจาก อักษรสองตัวแรกของคำว่า Accounting Professions แปลว่า วิชาชีพบัญชี, ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เมื่อรวมกันแล้วจึงปรากฏเป็นคำย่อภาษาอังกฤษใหม่ว่า “TFAC”

ประกาศผลการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 38 (3/2560)