News & Updates


Auditing and accounting updates and useful knowledge

ก.ล.ต. ใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับอดีตผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 3 ราย ฐานใช้ข้อมูลภายในซื้อขายหลักทรัพย์

ก.ล.ต. เปิดเผยการดำเนินคดีกับอดีตผู้ช่วยผู้สอบบัญชี สังกัด บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (บริษัท อีวาย) ราย (1) นายวโรตม์ หน่อแก้ว (2) นางสาวจีรนันท์ บูรณรักษ์ กรณีนำข้อมูลร่างงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นลูกค้าซึ่งผ่านการสอบบัญชีแล้ว แต่ยังไม่ได้เปิดเผย ไปใช้ซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ (3) นางสาวจีราภรณ์ บูรณรักษ์ กรณีนำข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น การกระทำข้างต้นเป็นการใช้ข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียนรวม 12 บริษัท และเป็นความผิดที่ต้องรับโทษตามมาตรการลงโทษทางแพ่ง ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้ติดตาม และบริษัท อีวาย ได้ปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีให้รัดกุมขึ้นแล้ว

Read More
Congratulations to our staffs for the new CPAs

We are pleased to welcome two new CPAs at ASV. The CPA accomplishments have proven to our staff commitments to the professional qualification which further strengthen our human resource team.

Read More
ประกาศผลการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 42 (1/2562)

ประกาศผลการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 42 (1/2562)

Read More
มาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ การตรวจสอบระบบสารสนเทศ

มาตรฐานการสอบบัญชี มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งการสอบบัญชีเป็นงานที่ต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทางการเงินที่มีมาตรฐานเข้ามาเกี่ยวข้อง เพื่อให้เจ้าของข้อมูลได้รับความมั่นใจในความถูกต้องครบถ้วนอย่างเพียงพอที่จะใช้ในการตัดสินใจดำเนินการทางธุรกิจนั้น ๆ

Read More
การตัดหนี้สูญภาคปฏิบัติงานจริง

จากประสบการณ์การทำงานในฐานะ ผู้รับทำบัญชีคนหนึ่งในวงการวิชาชีพบัญชีแม้ว่าจะผ่านประสบการณ์ ในการทำบัญชีมานานกว่า 30 ปี แต่ก็ยังไม่ เคยทำบัญชีตัดหนี้สูญที่ยุ่งยากข้ามทศวรรษ มาก่อน ถือโอกาสนี้ขอเล่าประสบการณ์สู่กันฟัง เพื่อเป็นประโยชน์แก่เพื่อนร่วมวิชาชีพบ้าง ไม่มากก็น้อย

Read More
ตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจในการปรับปรุงบัญชีเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด

สำหรับมาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการเป็นไปตามพระราชบัญญัติยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากร และความรับผิดทางอาญา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2562 ซึ่งกำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จะได้รับยกเว้นเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่ม ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ (1) มีรายได้ทางภาษีไม่เกิน 500 ล้านบาท ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร (ที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีสุดท้ายซึ่งมีกำหนดครบ 12 เดือน โดยวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดก่อนหรือในวันที่ 30 กันยายน 2561) (2) ได้มีการยื่นรายการภาษีเงินได้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตาม (1) ไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (3) ไม่เป็นผู้ออกใบกำกับภาษีหรือผู้ใช้ใบกำกับภาษีที่กรมสรรพากรได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนว่าได้มีการกระทำความผิดอาญาเกี่ยวกับใบกำกับภาษีตามประมวลกฎหมายอาญาไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

Read More
New tax amnesty measure: Waiver of tax penalties

The announcement of a new tax amnesty was published in the Royal Gazette on 25 March 2019 and the measures will be effective from 26 March 2019. The amnesty is intended to encourage small and medium enterprises that have previously not paid or underpaid tax to voluntarily clear their taxes and join the tax system. It requires settlement of some back taxes in return for a waiver from penalties and protection from criminal prosecution.

Read More
สภาวิชาชีพฯ แจ้งการปรับเปลี่ยนชื่อย่อภาษาอังกฤษ และการใช้ตราสัญลักษณ์ภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม) ของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชีฯ) มีกำหนดการปรับเปลี่ยนชื่อย่อภาษาอังกฤษของสภาวิชาชีพบัญชี จากคำว่า FAP (แฟ๊บ) เป็นคำว่า TFAC (ที-แฟ็ค) โดยย่อมาจากคำว่า “Thailand Federation of Accounting Professions” ซึ่งได้เพิ่มเติมคำว่า Thailand เข้าไปในชื่อภาษาอังกฤษ เพื่อให้สามารถสื่อถึงแหล่งกำเนิดสภาวิชาชีพบัญชีฯ นั่นคือ “ประเทศไทย” ได้อย่างชัดเจน โดยคำย่อ TFAC (ที-แฟ็ค) มีความหมายและคำแปลในภาพรวม ดังนี้ • ตัวอักษร T ย่อมาจาก อักษรตัวแรกของคำว่า Thailand แปลว่า ประเทศไทย • ตัวอักษร F ย่อมาจาก อักษรตัวแรกของคำว่า Federation แปลว่า สภา, สหพันธ์ • ตัวอักษร AC ย่อมาจาก อักษรสองตัวแรกของคำว่า Accounting Professions แปลว่า วิชาชีพบัญชี, ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เมื่อรวมกันแล้วจึงปรากฏเป็นคำย่อภาษาอังกฤษใหม่ว่า “TFAC”

Read More
ประกาศผลการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 38 (3/2560)

ประกาศผลการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 38 (3/2560)

Read More
ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี

ก.ล.ต. ปรับเกณฑ์หมุนเวียนผู้สอบบัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยให้บริษัทจดทะเบียนต้องเปลี่ยนผู้สอบบัญชีเมื่อครบ 7 ปี และต้องเว้นวรรคผู้สอบบัญชีรายเดิม 5 ปี จากเดิมที่ต้องเปลี่ยนเมื่อครบ 5 ปี และเว้นวรรค 2 ปี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความเป็นอิสระ และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ลงทุนในการใช้รายงานทางการเงินในการตัดสินใจลงทุน เริ่มบังคับใช้ 1 มกราคม 2562

Read More
Thailand enacts new Transfer Pricing Act

Thailand’s Transfer Pricing Act was published in the Royal Gazette on 21 November 2018 and will be effective from accounting years starting on or after 1 January 2019

Read More
TFRS 16 สัญญาเช่า

เนื้อหาสำคัญของมาตรฐานฉบับนี้จะอยู่ที่ ผู้ให้เช่า ที่จะต้องบันทึกสิทธิการใช้สินทรัพย์ (Right of Use) และหนี้สินตามสัญญาเช่าในงบการเงิน ถ้ามีการเช่าสินทรัพย์ที่มีระยะเวลามากกว่า 12 เดือน ยกเว้นเป็นสัญญาเช่าระยะสั้นและสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ (ซึ่งต้องพิจารณาตามบริบทของแต่ละกิจการ) โดยจะไม่มีการจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาเช่าการเงินในด้านผู้เช่าอีกต่อไป ทำให้ผู้เช่าที่มีการทำสัญญาเช่าสินทรัพย์ที่เป็นไปตามมาตรฐานฉบับใหม่ จะมีการแสดงสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน และทำให้อัตราส่วนทางการเงินเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะในปีแรกที่ใช้ เช่น อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนจะเพิ่มขึ้น และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์จะลดลง

Read More