News & Updates


Auditing and accounting updates and useful knowledge

จากประสบการณ์การทำงานในฐานะ ผู้รับทำบัญชีคนหนึ่งในวงการวิชาชีพบัญชีแม้ว่าจะผ่านประสบการณ์ ในการทำบัญชีมานานกว่า 30 ปี แต่ก็ยังไม่ เคยทำบัญชีตัดหนี้สูญที่ยุ่งยากข้ามทศวรรษ มาก่อน ถือโอกาสนี้ขอเล่าประสบการณ์สู่กันฟัง เพื่อเป็นประโยชน์แก่เพื่อนร่วมวิชาชีพบ้าง ไม่มากก็น้อย

สำหรับมาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการเป็นไปตามพระราชบัญญัติยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากร และความรับผิดทางอาญา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2562 ซึ่งกำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จะได้รับยกเว้นเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่ม ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ (1) มีรายได้ทางภาษีไม่เกิน 500 ล้านบาท ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร (ที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีสุดท้ายซึ่งมีกำหนดครบ 12 เดือน โดยวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดก่อนหรือในวันที่ 30 กันยายน 2561) (2) ได้มีการยื่นรายการภาษีเงินได้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตาม (1) ไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (3) ไม่เป็นผู้ออกใบกำกับภาษีหรือผู้ใช้ใบกำกับภาษีที่กรมสรรพากรได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนว่าได้มีการกระทำความผิดอาญาเกี่ยวกับใบกำกับภาษีตามประมวลกฎหมายอาญาไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

The announcement of a new tax amnesty was published in the Royal Gazette on 25 March 2019 and the measures will be effective from 26 March 2019. The amnesty is intended to encourage small and medium enterprises that have previously not paid or underpaid tax to voluntarily clear their taxes and join the tax system. It requires settlement of some back taxes in return for a waiver from penalties and protection from criminal prosecution.

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชีฯ) มีกำหนดการปรับเปลี่ยนชื่อย่อภาษาอังกฤษของสภาวิชาชีพบัญชี จากคำว่า FAP (แฟ๊บ) เป็นคำว่า TFAC (ที-แฟ็ค) โดยย่อมาจากคำว่า “Thailand Federation of Accounting Professions” ซึ่งได้เพิ่มเติมคำว่า Thailand เข้าไปในชื่อภาษาอังกฤษ เพื่อให้สามารถสื่อถึงแหล่งกำเนิดสภาวิชาชีพบัญชีฯ นั่นคือ “ประเทศไทย” ได้อย่างชัดเจน โดยคำย่อ TFAC (ที-แฟ็ค) มีความหมายและคำแปลในภาพรวม ดังนี้ • ตัวอักษร T ย่อมาจาก อักษรตัวแรกของคำว่า Thailand แปลว่า ประเทศไทย • ตัวอักษร F ย่อมาจาก อักษรตัวแรกของคำว่า Federation แปลว่า สภา, สหพันธ์ • ตัวอักษร AC ย่อมาจาก อักษรสองตัวแรกของคำว่า Accounting Professions แปลว่า วิชาชีพบัญชี, ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เมื่อรวมกันแล้วจึงปรากฏเป็นคำย่อภาษาอังกฤษใหม่ว่า “TFAC”

ประกาศผลการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 38 (3/2560)

ก.ล.ต. ปรับเกณฑ์หมุนเวียนผู้สอบบัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยให้บริษัทจดทะเบียนต้องเปลี่ยนผู้สอบบัญชีเมื่อครบ 7 ปี และต้องเว้นวรรคผู้สอบบัญชีรายเดิม 5 ปี จากเดิมที่ต้องเปลี่ยนเมื่อครบ 5 ปี และเว้นวรรค 2 ปี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความเป็นอิสระ และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ลงทุนในการใช้รายงานทางการเงินในการตัดสินใจลงทุน เริ่มบังคับใช้ 1 มกราคม 2562

Thailand’s Transfer Pricing Act was published in the Royal Gazette on 21 November 2018 and will be effective from accounting years starting on or after 1 January 2019

เนื้อหาสำคัญของมาตรฐานฉบับนี้จะอยู่ที่ ผู้ให้เช่า ที่จะต้องบันทึกสิทธิการใช้สินทรัพย์ (Right of Use) และหนี้สินตามสัญญาเช่าในงบการเงิน ถ้ามีการเช่าสินทรัพย์ที่มีระยะเวลามากกว่า 12 เดือน ยกเว้นเป็นสัญญาเช่าระยะสั้นและสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ (ซึ่งต้องพิจารณาตามบริบทของแต่ละกิจการ) โดยจะไม่มีการจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาเช่าการเงินในด้านผู้เช่าอีกต่อไป ทำให้ผู้เช่าที่มีการทำสัญญาเช่าสินทรัพย์ที่เป็นไปตามมาตรฐานฉบับใหม่ จะมีการแสดงสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน และทำให้อัตราส่วนทางการเงินเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะในปีแรกที่ใช้ เช่น อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนจะเพิ่มขึ้น และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์จะลดลง

กว่าจะมาเป็น TFRS 9 27 สิงหาคม 2561 เวลา 8.45-12.00 น. ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี

ก้าวสาคัญ...ธุรกรรมการเงิน ด้วยบัญชีชุดเดียว วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมพระอุเทน 1 ชั้น 2 อาคารกรมสรรพากร

ประกาศผลการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 40 (2/2561)

หลังจากสภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง “รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า” หรือ TFRS 15 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้กับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาเริ่มในหรือหลัง วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป ดังนั้นนักบัญชีและผู้เกี่ยวข้องจึงจำเป็นต้องความเข้ากับมาตรฐานใหม่นี้ไว้ให้ดีครับ สภาวิชาชีพบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง “รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า” ซึ่งมีผลบังคับใช้กับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่ที่รวบรวมเรื่องรายได้ไว้ในที่เดียว และยกเลิกมาตรฐานเกี่ยวกับรายได้เรื่องอื่นๆ ที่เคยใช้มา เช่น สัญญาก่อสร้าง รายได้ หรือการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เช่น โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา การจัดทำมาตรฐานดังกล่าวเป็นความร่วมมือกันของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศและคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีของสหรัฐอเมริกาเพื่อให้มาตรฐานเรื่องรายได้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน