News & Updates


Auditing and accounting updates and useful knowledge

ก.ล.ต. ปรับเกณฑ์หมุนเวียนผู้สอบบัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยให้บริษัทจดทะเบียนต้องเปลี่ยนผู้สอบบัญชีเมื่อครบ 7 ปี และต้องเว้นวรรคผู้สอบบัญชีรายเดิม 5 ปี จากเดิมที่ต้องเปลี่ยนเมื่อครบ 5 ปี และเว้นวรรค 2 ปี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความเป็นอิสระ และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ลงทุนในการใช้รายงานทางการเงินในการตัดสินใจลงทุน เริ่มบังคับใช้ 1 มกราคม 2562

Thailand’s Transfer Pricing Act was published in the Royal Gazette on 21 November 2018 and will be effective from accounting years starting on or after 1 January 2019

เนื้อหาสำคัญของมาตรฐานฉบับนี้จะอยู่ที่ ผู้ให้เช่า ที่จะต้องบันทึกสิทธิการใช้สินทรัพย์ (Right of Use) และหนี้สินตามสัญญาเช่าในงบการเงิน ถ้ามีการเช่าสินทรัพย์ที่มีระยะเวลามากกว่า 12 เดือน ยกเว้นเป็นสัญญาเช่าระยะสั้นและสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ (ซึ่งต้องพิจารณาตามบริบทของแต่ละกิจการ) โดยจะไม่มีการจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาเช่าการเงินในด้านผู้เช่าอีกต่อไป ทำให้ผู้เช่าที่มีการทำสัญญาเช่าสินทรัพย์ที่เป็นไปตามมาตรฐานฉบับใหม่ จะมีการแสดงสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน และทำให้อัตราส่วนทางการเงินเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะในปีแรกที่ใช้ เช่น อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนจะเพิ่มขึ้น และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์จะลดลง

กว่าจะมาเป็น TFRS 9 27 สิงหาคม 2561 เวลา 8.45-12.00 น. ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี

ก้าวสาคัญ...ธุรกรรมการเงิน ด้วยบัญชีชุดเดียว วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมพระอุเทน 1 ชั้น 2 อาคารกรมสรรพากร

ประกาศผลการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 40 (2/2561)

หลังจากสภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง “รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า” หรือ TFRS 15 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้กับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาเริ่มในหรือหลัง วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป ดังนั้นนักบัญชีและผู้เกี่ยวข้องจึงจำเป็นต้องความเข้ากับมาตรฐานใหม่นี้ไว้ให้ดีครับ สภาวิชาชีพบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง “รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า” ซึ่งมีผลบังคับใช้กับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่ที่รวบรวมเรื่องรายได้ไว้ในที่เดียว และยกเลิกมาตรฐานเกี่ยวกับรายได้เรื่องอื่นๆ ที่เคยใช้มา เช่น สัญญาก่อสร้าง รายได้ หรือการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เช่น โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา การจัดทำมาตรฐานดังกล่าวเป็นความร่วมมือกันของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศและคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีของสหรัฐอเมริกาเพื่อให้มาตรฐานเรื่องรายได้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

เอกสารสัมมนาทางวิชาการ “โครงการสัมมนา เสริมความคิด ติดปีกวิชาชีพ กับคณะพาณิชย์ฯ ธรรมศาสตร์ ประจำปี 2561”

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี ครั้งที่ 52 (2/2561) ในวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 มีมติให้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน-กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ได้แก่ ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน

เพราะการทำบัญชีจะมีส่วนช่วยให้ผู้ประกอบการได้รับทราบถึงรายรับและรายจ่ายภายในกิจการของบริษัททั้งหมด ทำให้การทำบัญชีจึงกลายเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่จะขาดเสียไม่ได้ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งข้อมูลที่ได้มาในส่วนดังกล่าวเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้ประกอบการในการควบคุมการดำเนินงานของทางบริษัท ที่จะทำให้รู้ว่าจะต้องเพิ่มเงินลงไปในส่วนไหน หรือตัดทอนในส่วนอะไรและมีกำไรมากน้อยขนาดไหนในแต่ละเดือนซึ่งการทำบัญชีจะสามารถทำให้กำหนดแผน งานที่เหมาะสมให้กับธุรกิจของตนเองได้ในที่สุดจึงถือเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการทุกคนจะต้องทำ สำหรับธุรกิจเปิดใหม่ควรจ้างบริษัทรับทำบัญชีเป็นการเฉพาะเข้ามาจัดการดูแลให้ดีไหม

“กรมพัฒนาธุรกิจการค้า” ยืนยันหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ขอผ่านธนาคาร (e-Certificate) เป็นเอกสารทางราชการถูกต้อง ใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้ 100% หลังพบปัญหาหน่วยงานราชการและเอกชนบางแห่งปฏิเสธรับเอกสาร แนะสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ โดยใช้ QR Code และ Reference Number เผยล่าสุดสามารถขอหนังสือรับรองผ่านธนาคารได้ถึง 9 แห่งแล้ว

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2560 มีมติเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองรอง 55 จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. ถึง 31 ธ.ค. 2561 โดยสามารถนำค่าใช้จากการท่องเที่ยวในเมืองรองมาคิดเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อลดหย่อนภาษีได้ตามจริง แต่สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท เช่น ค่าอาหาร ค่าที่พักไม่จำเป็นต้องพักเฉพาะโรงแรมที่จดทะเบียนตามกฎหมายเท่านั้น แต่เป็นรีสอร์ต โฮมสเตย์ ได้เช่นกัน แต่ต้องเป็นโฮมสเตย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ตามที่กรมการท่องเที่ยวกำหนด