News & Updates


Auditing and accounting updates and useful knowledge

สภาวิชาชีพบัญชีประกาศกำหนดให้การนำส่งงบการเงินของนิติบุคคลผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้นับ เป็นจำนวนชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีของผู้ทำบัญชี

สภาวิชาชีพบัญชีประกาศกำหนดให้การนำส่งงบการเงินของนิติบุคคลผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้นับ เป็นจำนวนชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีของผู้ทำบัญชี

Read More
ปรับขึ้นค่าจ้างปี61เพิ่มทุกจังหวัด 5-22 บาท

เมื่อวันที่ 17 ม.ค. ที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 19 เพื่อพิจารณาปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำปี 2561 โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายรัฐบาล นายจ้าง และลูกจ้าง ฝ่ายละ 5 คน โดยมีนายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน "เฉลี่ยแล้วอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจะอยู่ที่ 315.97 บาท โดยค่าจ้างขั้นต่ำในครั้งนี้จะให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป"ปลัดกระทรวงแรงงานกล่าว

Read More
ประกาศผลการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 38 (3/2560)

ประกาศผลการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 38 (3/2560)

Read More
ค่าปรับยื่นงบการเงินล่าช้า

หากท่านผู้ประกอบการ ไม่ได้ทำการยื่นงบการเงิน หรือยื่นงบเกินกำหนดเวลา ซึ่ง ต้องจ่ายให้แก่ 2 หน่วยงาน ดังนี้

Read More
​เปิด 6 บทเรียนความล้มเหลวของ Startup

หลังจากเก็บเงิน ระดมทุน หรือกู้เงินมาจนสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ ก็ต้องบอกว่า “ยินดีด้วย” กับเส้นทางของผู้ประกอบการ แต่การเดินทางไม่ได้จบเพียงแค่นี้ เพราะนี่เป็นเพียงแค่บทนำหรือการเริ่มต้นธุรกิจเท่านั้น เนื่องจากระหว่างทางยังมีอุปสรรค ปัญหา และความท้าทายรอเราอยู่อีกมาก ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่ทำให้แต่ละก้าวในการทำธุรกิจของเราต้องเต็มไปด้วยความรอบคอบ เพราะหากไม่ระมัดระวังให้ดีก็มีโอกาสล้มเหลวลงได้ ซึ่งเหตุผลที่ทำให้เรามักล้มเหลวในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ

Read More
ตัวอย่างรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะที่จดทะเบียนเลิกกิจการ

สภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี ได้จัดทำตัวอย่างรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะที่จดทะเบียนเลิกกิจการ เพื่อเป็นแนวทางการจัดทำรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับกรณีดังกล่าวเท่านั้น มิใช่ถือเป็นข้อกำหนด ดังนั้นผู้สอบบัญชีควรอ่านและทำความเข้าใจมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย

Read More
การปรับปรุงถ้อยคำของตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ในช่วงที่ผ่านมา ทางสภาวิชาชีพบัญชี ได้รับความคิดเห็นเกี่ยวกับการแปลถ้อยคำในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งทางสภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะกรรมการสภาวิชาชีพบญั ชีด้านการสอบบัญชีไดน้ำความคิดเห็นเหล่านั้นมาทบทวนอยู่เสมอ ในการนี้จึงมีมติให้ทำการปรับปรุงถอ้ยคำของตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งกระทบต่อทั้งตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ และกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

Read More
คู่มือสิ่งที่ต้องรู้ & ทำ เมื่อเป็นห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงได้จัดทำคู่มือ “สิ่งที่ต้องรู้ & ทำ เมื่อเป็นห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด” เพื่อเป็นแนวทางสำหรับหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด ให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รวมทั้งได้กำหนดกรอบมาตรฐานทางจริยธรรมขององค์กรธุรกิจขึ้น เพื่อให้ธุรกิจได้นำไปปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลอันจะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ นอกจากสิ่งที่นิติบุคคลต้องรู้ และปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ ซึ่งเป็นกฎหมายใหม่โดยจะมีผลใช้บังคับในปี 2559 ที่จะช่วยสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้แก่ธุรกิจทุกระดับ อันเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจในเวทีการค้าโลกได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

Read More
เคล็บลับทำธุรกิจอย่างไรให้อยู่รอดในปีแรก

ช่วง 1-2 ปีแรกของการเริ่มต้นทำธุรกิจ นับเป็นช่วงเวลาที่สำคัญ เพราะหลายงานวิจัยระบุว่า SME มักไปไม่รอดใน 2 ปีแรก ทั้งขาดทุนจนต้องล้มเลิกกิจการ หรือการถอดใจเพราะเจอปัญหาสารพัด ดังนั้น จะมีหนทางอย่างไรบ้างจึงจะอยู่ตลอดรอดฝั่งในช่วงปีแรก

Read More
คู่มือการตั้งค่าก่อนการติดตั้งโปรแกรม Excel และการติดตั้งโปรแกรม DBD XBRL in Excel

คู่มือการตั้งค่าก่อนติดตั้งโปรแกรม Excel และการติดตั้งโปรแกรม DBD XBRL in Excel

Read More
หลักปฏิบัติเกี่ยวกับ CPD ของผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีต้องมีจำนวนชั่วโมง CPD 40 ชั่วโมงต่อปี โดยแบ่งเป็น (1) ชั่วโมง CPD ที่เป็นทางการ 20 ชั่วโมงต่อปี ซึ่งต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีหรือการสอบบัญชีไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง และเนื้อหาด้านอื่นตามประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี และ (2) ชั่วโมง CPD ที่ไม่เป็นทางการ 20 ชั่วโมงต่อปี

Read More
สภาวิชาชีพบัญชีได้ถอนร่าง TFRS for SMEs และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำกลับมาทบทวนใหม่

สืบเนื่องจากประกาศข้างต้นส่งผลให้มาตรฐาน TFRS for SMEs ที่ก่อนหน้านี้ประกาศไว้ว่าจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 จะถูกเลื่อนออกไปก่อน เพื่อปรับปรุงเนื้อหาและขอบเขตให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทยต่อไป

Read More