News & Updates


Auditing and accounting updates and useful knowledge

วิธีการขอหนังสือรับรองบริษัทโดยสรุป และค่าธรรมเนียม

เพราะการทำบัญชีจะมีส่วนช่วยให้ผู้ประกอบการได้รับทราบถึงรายรับและรายจ่ายภายในกิจการของบริษัททั้งหมด ทำให้การทำบัญชีจึงกลายเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่จะขาดเสียไม่ได้ในการประกอบธุรกิจซึ่งข้อมูลที่ได้มาในส่วนดังกล่าวเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้ประกอบการในการควบคุมการดำเนินงานของทางบริษัท ที่จะทำให้รู้ว่าจะต้องเพิ่มเงินลงไปในส่วนไหน หรือตัดทอนในส่วนอะไรและมีกำไรมากน้อยขนาดไหนในแต่ละเดือน ซึ่งการทำบัญชีจะสามารถทำให้กำหนดแผน งานที่เหมาะสมให้กับธุรกิจของตนเองได้ในที่สุดจึงถือเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการทุกคนจะต้องทำ สำหรับธุรกิจเปิดใหม่ควรจ้างบริษัทรับทำบัญชีเป็นการเฉพาะเข้ามาจัดการดูแลให้ดีไหม

ธุรกิจส่วนตัว เป็นอาชีพที่ดูดีดูเก่ง เป็นเจ้านายตนเองได้ ตามแนวคิดของคนรุ่นใหม่ที่ไม่ต้องการทำงานประจำ บางทีแค่ความฝันคงไม่พอ ลงมือทำแล้วล้มเหลวก็แค่เป็นขบวนการเรียนรู้ ทุกอย่างยังไม่จบเกมส์ ตราบใดที่ยังไม่ประสบความสำเร็จ TerraBKK นำเสนอข้อมูลน่าสนใจ บุคคล 8 ประเภทที่ยังไม่พร้อมสำหรับการทำธุรกิจส่วนตัว หากคุณสำรวจตนเองแล้วพบปัญหาเหล่านี้ ลองพัฒนาแก้ไขจุดอ่อนแต่ละข้อที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณ แล้วต่อไปความสำเร็จของธุรกิจส่วนตัวอาจอยู่ในมือคุณก็ได้ รายละเอียดดังนี้

สภาวิชาชีพบัญชีประกาศกำหนดให้การนำส่งงบการเงินของนิติบุคคลผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้นับ เป็นจำนวนชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีของผู้ทำบัญชี

เมื่อวันที่ 17 ม.ค. ที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 19 เพื่อพิจารณาปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำปี 2561 โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายรัฐบาล นายจ้าง และลูกจ้าง ฝ่ายละ 5 คน โดยมีนายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน "เฉลี่ยแล้วอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจะอยู่ที่ 315.97 บาท โดยค่าจ้างขั้นต่ำในครั้งนี้จะให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป"ปลัดกระทรวงแรงงานกล่าว

ประกาศผลการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 38 (3/2560)

หากท่านผู้ประกอบการ ไม่ได้ทำการยื่นงบการเงิน หรือยื่นงบเกินกำหนดเวลา ซึ่ง ต้องจ่ายให้แก่ 2 หน่วยงาน ดังนี้

หลังจากเก็บเงิน ระดมทุน หรือกู้เงินมาจนสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ ก็ต้องบอกว่า “ยินดีด้วย” กับเส้นทางของผู้ประกอบการ แต่การเดินทางไม่ได้จบเพียงแค่นี้ เพราะนี่เป็นเพียงแค่บทนำหรือการเริ่มต้นธุรกิจเท่านั้น เนื่องจากระหว่างทางยังมีอุปสรรค ปัญหา และความท้าทายรอเราอยู่อีกมาก ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่ทำให้แต่ละก้าวในการทำธุรกิจของเราต้องเต็มไปด้วยความรอบคอบ เพราะหากไม่ระมัดระวังให้ดีก็มีโอกาสล้มเหลวลงได้ ซึ่งเหตุผลที่ทำให้เรามักล้มเหลวในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ

สภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี ได้จัดทำตัวอย่างรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะที่จดทะเบียนเลิกกิจการ เพื่อเป็นแนวทางการจัดทำรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับกรณีดังกล่าวเท่านั้น มิใช่ถือเป็นข้อกำหนด ดังนั้นผู้สอบบัญชีควรอ่านและทำความเข้าใจมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย

ในช่วงที่ผ่านมา ทางสภาวิชาชีพบัญชี ได้รับความคิดเห็นเกี่ยวกับการแปลถ้อยคำในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งทางสภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะกรรมการสภาวิชาชีพบญั ชีด้านการสอบบัญชีไดน้ำความคิดเห็นเหล่านั้นมาทบทวนอยู่เสมอ ในการนี้จึงมีมติให้ทำการปรับปรุงถอ้ยคำของตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งกระทบต่อทั้งตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ และกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงได้จัดทำคู่มือ “สิ่งที่ต้องรู้ & ทำ เมื่อเป็นห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด” เพื่อเป็นแนวทางสำหรับหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด ให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รวมทั้งได้กำหนดกรอบมาตรฐานทางจริยธรรมขององค์กรธุรกิจขึ้น เพื่อให้ธุรกิจได้นำไปปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลอันจะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ นอกจากสิ่งที่นิติบุคคลต้องรู้ และปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ ซึ่งเป็นกฎหมายใหม่โดยจะมีผลใช้บังคับในปี 2559 ที่จะช่วยสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้แก่ธุรกิจทุกระดับ อันเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจในเวทีการค้าโลกได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ช่วง 1-2 ปีแรกของการเริ่มต้นทำธุรกิจ นับเป็นช่วงเวลาที่สำคัญ เพราะหลายงานวิจัยระบุว่า SME มักไปไม่รอดใน 2 ปีแรก ทั้งขาดทุนจนต้องล้มเลิกกิจการ หรือการถอดใจเพราะเจอปัญหาสารพัด ดังนั้น จะมีหนทางอย่างไรบ้างจึงจะอยู่ตลอดรอดฝั่งในช่วงปีแรก