News & Updates


Auditing and accounting updates and useful knowledge

เอกสารสัมมนาทางวิชาการ “โครงการสัมมนา เสริมความคิด ติดปีกวิชาชีพ กับคณะพาณิชย์ฯ ธรรมศาสตร์ ประจำปี 2561”

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี ครั้งที่ 52 (2/2561) ในวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 มีมติให้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน-กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ได้แก่ ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน

เพราะการทำบัญชีจะมีส่วนช่วยให้ผู้ประกอบการได้รับทราบถึงรายรับและรายจ่ายภายในกิจการของบริษัททั้งหมด ทำให้การทำบัญชีจึงกลายเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่จะขาดเสียไม่ได้ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งข้อมูลที่ได้มาในส่วนดังกล่าวเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้ประกอบการในการควบคุมการดำเนินงานของทางบริษัท ที่จะทำให้รู้ว่าจะต้องเพิ่มเงินลงไปในส่วนไหน หรือตัดทอนในส่วนอะไรและมีกำไรมากน้อยขนาดไหนในแต่ละเดือนซึ่งการทำบัญชีจะสามารถทำให้กำหนดแผน งานที่เหมาะสมให้กับธุรกิจของตนเองได้ในที่สุดจึงถือเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการทุกคนจะต้องทำ สำหรับธุรกิจเปิดใหม่ควรจ้างบริษัทรับทำบัญชีเป็นการเฉพาะเข้ามาจัดการดูแลให้ดีไหม

“กรมพัฒนาธุรกิจการค้า” ยืนยันหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ขอผ่านธนาคาร (e-Certificate) เป็นเอกสารทางราชการถูกต้อง ใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้ 100% หลังพบปัญหาหน่วยงานราชการและเอกชนบางแห่งปฏิเสธรับเอกสาร แนะสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ โดยใช้ QR Code และ Reference Number เผยล่าสุดสามารถขอหนังสือรับรองผ่านธนาคารได้ถึง 9 แห่งแล้ว

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2560 มีมติเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองรอง 55 จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. ถึง 31 ธ.ค. 2561 โดยสามารถนำค่าใช้จากการท่องเที่ยวในเมืองรองมาคิดเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อลดหย่อนภาษีได้ตามจริง แต่สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท เช่น ค่าอาหาร ค่าที่พักไม่จำเป็นต้องพักเฉพาะโรงแรมที่จดทะเบียนตามกฎหมายเท่านั้น แต่เป็นรีสอร์ต โฮมสเตย์ ได้เช่นกัน แต่ต้องเป็นโฮมสเตย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ตามที่กรมการท่องเที่ยวกำหนด

วิธีการขอหนังสือรับรองบริษัทโดยสรุป และค่าธรรมเนียม

เพราะการทำบัญชีจะมีส่วนช่วยให้ผู้ประกอบการได้รับทราบถึงรายรับและรายจ่ายภายในกิจการของบริษัททั้งหมด ทำให้การทำบัญชีจึงกลายเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่จะขาดเสียไม่ได้ในการประกอบธุรกิจซึ่งข้อมูลที่ได้มาในส่วนดังกล่าวเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้ประกอบการในการควบคุมการดำเนินงานของทางบริษัท ที่จะทำให้รู้ว่าจะต้องเพิ่มเงินลงไปในส่วนไหน หรือตัดทอนในส่วนอะไรและมีกำไรมากน้อยขนาดไหนในแต่ละเดือน ซึ่งการทำบัญชีจะสามารถทำให้กำหนดแผน งานที่เหมาะสมให้กับธุรกิจของตนเองได้ในที่สุดจึงถือเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการทุกคนจะต้องทำ สำหรับธุรกิจเปิดใหม่ควรจ้างบริษัทรับทำบัญชีเป็นการเฉพาะเข้ามาจัดการดูแลให้ดีไหม

ธุรกิจส่วนตัว เป็นอาชีพที่ดูดีดูเก่ง เป็นเจ้านายตนเองได้ ตามแนวคิดของคนรุ่นใหม่ที่ไม่ต้องการทำงานประจำ บางทีแค่ความฝันคงไม่พอ ลงมือทำแล้วล้มเหลวก็แค่เป็นขบวนการเรียนรู้ ทุกอย่างยังไม่จบเกมส์ ตราบใดที่ยังไม่ประสบความสำเร็จ TerraBKK นำเสนอข้อมูลน่าสนใจ บุคคล 8 ประเภทที่ยังไม่พร้อมสำหรับการทำธุรกิจส่วนตัว หากคุณสำรวจตนเองแล้วพบปัญหาเหล่านี้ ลองพัฒนาแก้ไขจุดอ่อนแต่ละข้อที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณ แล้วต่อไปความสำเร็จของธุรกิจส่วนตัวอาจอยู่ในมือคุณก็ได้ รายละเอียดดังนี้

สภาวิชาชีพบัญชีประกาศกำหนดให้การนำส่งงบการเงินของนิติบุคคลผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้นับ เป็นจำนวนชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีของผู้ทำบัญชี

เมื่อวันที่ 17 ม.ค. ที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 19 เพื่อพิจารณาปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำปี 2561 โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายรัฐบาล นายจ้าง และลูกจ้าง ฝ่ายละ 5 คน โดยมีนายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน "เฉลี่ยแล้วอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจะอยู่ที่ 315.97 บาท โดยค่าจ้างขั้นต่ำในครั้งนี้จะให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป"ปลัดกระทรวงแรงงานกล่าว

ประกาศผลการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 38 (3/2560)

หากท่านผู้ประกอบการ ไม่ได้ทำการยื่นงบการเงิน หรือยื่นงบเกินกำหนดเวลา ซึ่ง ต้องจ่ายให้แก่ 2 หน่วยงาน ดังนี้