News & Updates


Auditing and accounting updates and useful knowledge

หลังจากเก็บเงิน ระดมทุน หรือกู้เงินมาจนสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ ก็ต้องบอกว่า “ยินดีด้วย” กับเส้นทางของผู้ประกอบการ แต่การเดินทางไม่ได้จบเพียงแค่นี้ เพราะนี่เป็นเพียงแค่บทนำหรือการเริ่มต้นธุรกิจเท่านั้น เนื่องจากระหว่างทางยังมีอุปสรรค ปัญหา และความท้าทายรอเราอยู่อีกมาก ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่ทำให้แต่ละก้าวในการทำธุรกิจของเราต้องเต็มไปด้วยความรอบคอบ เพราะหากไม่ระมัดระวังให้ดีก็มีโอกาสล้มเหลวลงได้ ซึ่งเหตุผลที่ทำให้เรามักล้มเหลวในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ

สภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี ได้จัดทำตัวอย่างรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะที่จดทะเบียนเลิกกิจการ เพื่อเป็นแนวทางการจัดทำรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับกรณีดังกล่าวเท่านั้น มิใช่ถือเป็นข้อกำหนด ดังนั้นผู้สอบบัญชีควรอ่านและทำความเข้าใจมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย

ในช่วงที่ผ่านมา ทางสภาวิชาชีพบัญชี ได้รับความคิดเห็นเกี่ยวกับการแปลถ้อยคำในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งทางสภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะกรรมการสภาวิชาชีพบญั ชีด้านการสอบบัญชีไดน้ำความคิดเห็นเหล่านั้นมาทบทวนอยู่เสมอ ในการนี้จึงมีมติให้ทำการปรับปรุงถอ้ยคำของตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งกระทบต่อทั้งตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ และกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงได้จัดทำคู่มือ “สิ่งที่ต้องรู้ & ทำ เมื่อเป็นห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด” เพื่อเป็นแนวทางสำหรับหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด ให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รวมทั้งได้กำหนดกรอบมาตรฐานทางจริยธรรมขององค์กรธุรกิจขึ้น เพื่อให้ธุรกิจได้นำไปปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลอันจะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ นอกจากสิ่งที่นิติบุคคลต้องรู้ และปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ ซึ่งเป็นกฎหมายใหม่โดยจะมีผลใช้บังคับในปี 2559 ที่จะช่วยสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้แก่ธุรกิจทุกระดับ อันเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจในเวทีการค้าโลกได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ช่วง 1-2 ปีแรกของการเริ่มต้นทำธุรกิจ นับเป็นช่วงเวลาที่สำคัญ เพราะหลายงานวิจัยระบุว่า SME มักไปไม่รอดใน 2 ปีแรก ทั้งขาดทุนจนต้องล้มเลิกกิจการ หรือการถอดใจเพราะเจอปัญหาสารพัด ดังนั้น จะมีหนทางอย่างไรบ้างจึงจะอยู่ตลอดรอดฝั่งในช่วงปีแรก

คู่มือการตั้งค่าก่อนติดตั้งโปรแกรม Excel และการติดตั้งโปรแกรม DBD XBRL in Excel

ผู้สอบบัญชีต้องมีจำนวนชั่วโมง CPD 40 ชั่วโมงต่อปี โดยแบ่งเป็น (1) ชั่วโมง CPD ที่เป็นทางการ 20 ชั่วโมงต่อปี ซึ่งต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีหรือการสอบบัญชีไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง และเนื้อหาด้านอื่นตามประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี และ (2) ชั่วโมง CPD ที่ไม่เป็นทางการ 20 ชั่วโมงต่อปี

สืบเนื่องจากประกาศข้างต้นส่งผลให้มาตรฐาน TFRS for SMEs ที่ก่อนหน้านี้ประกาศไว้ว่าจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 จะถูกเลื่อนออกไปก่อน เพื่อปรับปรุงเนื้อหาและขอบเขตให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทยต่อไป

ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติของผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน (chief financial officer: CFO) และสมุห์บัญชีของบริษัทที่ขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (บริษัท IPO) ซึ่งจะเริ่มบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code) สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560

สภาวิชาชีพบัญชีได้จัดทำกรณีศึกษาเกี่ยวกับการประพฤติผิดจรรยาบรรณ ซึ่งเข้าใจได้ง่ายด้วยการ์ตูนภาพซึ่งดำเนินเรื่องราวของนายมานะในเรื่องของกระบวนการตรวจสอบ ซึ่งสุดท้ายแล้วคณะกรรมการจรรยาบรรณตัดสินลงโทษผู้สบบัญชีโดยการพักใบอนุญาตเป็นเวลา 5 ปี เพื่อนๆลองติดตามกันดูได้เลยครับ

เส้นทางการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยสรุป